Algemene voorwaarden

DE VERKOPER

MiniMons
(Inez Engels)
Berkendreef 14A
2990 Wuustwezel België

email: info@minimons.be
www.minimons.be

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0687779884.

Het BTW nummer is BE0687779884 .

De verkoper is uitsluitend eigenaar van de website en webshop: www.minimons.be 
De verkoper wordt hierna omschreven als ‘MiniMons’


ALGEMEEN

Onze algemene voorwaarden zijn geldig op elke product van MiniMons en van kracht tussen MiniMons en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”).
Bij het bestellen van een product uit onze webshop accepteert u de Algemene voorwaarden van MiniMons. Wij hebben het recht om in allen tijde onze algemene voorwaarden te wijzigen.


PRIJS

Alle vermeldde prijzen zijn aangegeven in EURO en altijd inclusief BTW. Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de koper, tenzij anders vermeld. Deze prijzen kunt u raadplegen bij ‘verzending’. De op de verkoopsovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de website is aangegeven. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de artikelen behoren en niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien er door een foutje of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag terug doorgestort op uw rekening.


BETALING

De betaling gebeurt elektronisch. Wij maken gebruik van het veilig betalingssysteem via onze partner Mollie. Er kan betaald worden met Bancontact, Creditkaart, Belfius paybotton, kbc/cbc paybotton, IDEAL en via bankoverschrijving. De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling, tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van MiniMons.


LEVERING

De levering gebeurt na ontvangst van betaling. De levering gebeurt via de koerierdiensten van Bpost en Dpd. De leveringstermijn duurt 2 tot 5 werkdagen voor leveringen in België of Nederland. Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen of verloren gaande pakketten door de koerierdienst. De kosten van de levering kunnen verschillen. Bij aankoop van 65 euro rekenen we geen kosten aan voor leveringen in België. Anders wordt er een meerprijs van 5,50 euro per bestelling aangerekend bij leveringen in België. 6,95 euro bij leveringen in Nederland en 8,95 euro bij leveringen in Luxemburg. In andere Europese landen kunnen de leveringskosten verschillen van land tot land. Deze prijzen staan onder ‘verzending’.


Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MiniMons heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering via mail melding te maken naar info@minimons.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MiniMons er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

– Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

– Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

MiniMons heeft ten allen tijde het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden om welke reden dan ook.

Wij vragen om de artikelen met track and trace nummer op te sturen. Zo ben je zeker dat het pakje ook goed terecht komt. Verloren gegane pakjes zijn niet onze verantwoordelijkheid als er geen track and trace nummer voorzien is.


PRIVACY

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wel geven wij uw gegevens (nl. emailadres en telefoonnummer) door aan de koerierdienst zodat zij u een bevestigingsemail en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij het bestelproces te vermelden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar log-in gegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. MiniMons heeft dus geen toegang tot uw paswoord. MiniMons respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. MiniMons maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.


GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met MiniMons waarna de klant het artikel op zijn/haar kosten terug dient te bezorgen aan MiniMons. Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.